وقتی خدا یکیو سر راهت گذاشت که باعث میشه همیشه بخندی و نسبت به خودت احساس خوبی داشته باشی،هرجوری شده نگهش دار... چون خوشبختی واقعی همینه!!! ?